Vad menas med värdegrund

Värdegrund är ett svenskt och i viss mån norskt begrepp som började användas i slutet av 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar; exempel på kollektiv är en nationinstitutionförening eller folkrörelse. Begreppet kan även ha den vidgade innebörden att syfta på de mest grundläggande principerna inom en politisk ideologi eller religion.

Svenskt och internationellt

Det svenska begreppet värdegrundsarbete har inte förbindelse till den internationella diskursen. Varken värdegrund eller värdegrundsarbete används som termer utanför Sverige (ett undantag är Norge, där liknande termer, ”verdigrunnlaget” och ”verdiplattformen”, används i Læreplansverket for 10-åriga grunnskolen, 1997, men med vissa innebördsmässiga skillnader). I stället används i internationella sammanhang vanligtvis termerna ”values education”, ”moral education”, ”character education”, ”citizenship education” och ”civic education”.

Värdegrunden för de statsanställda

Kompetensrådet för utveckling i staten arbetar med att implementera den gemensamma värdegrunden för de statsanställda som bygger på sex principer och syftar till en god förvaltningskultur. Uppdraget går under namnet Offentligt etos och genomfördes 2010-2012.

Den år 2013 uppdaterade värdegrunden, med utgångspunkt i rättsordningen, sammanfattas i sex följande grundläggande principer:

 • Demokrati är den överordnade principen, enligt 1 kap. 1 § första stycket regeringsformen som slår fast att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Det betyder att varje statsanställd i sitt arbete ska ha som utgångspunkt att det är folket som är hans eller hennes uppdragsgivare och att offentlig maktutövning alltid måste ha stöd av lag.
 • Legalitet, enligt 1 kap. 1 § tredje stycket regeringsformen som föreskriver att den offentliga makten utövas under lagarna.
 • Objektivitet, enligt 1 kap. 9 § regeringsformen som anger att domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.
 • Fri åsiktsbildning, enligt 1 kap. 1 § andra stycket regeringsformen som slår fast att den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning.
 • Respekt, enligt 1 kap. 2§ första stycket regeringsformen som föreskriver att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
 • Effektivitet och service är grundläggande värden för de statsanställda, vilket framgår i central lagstiftning om statsbudgeten och förvaltningen.

Värdegrunden inom skolan

Begreppet värdegrund är vanligt vid diskussioner om skolan, undervisning, didaktik och värdepedagogik. Den svenska regeringen genomförde år 1999 ett värdegrundsprojekt och skrev då att ”målen för värdegrunden i de olika styrdokumenten är tydligt och klart angivna, även om de är mycket komplexa och därmed svåra att omsätta i praktiken”. Detta syftar på de delar av skollagen och läroplaner som handlar om fostran. Att tala om att ”arbeta med värdegrunden” blir därmed en modern term för att ”fostra eleverna”. En svårighet är att det inte alltid är självklart vad som skall ingå i den gemensamma värdegrunden och vad som enskilda elever och deras föräldrar skall få avgöra på egen hand utan att styras av skolan.

Idag talar man ibland om värdemål istället för eller som komplement till begreppet värdegrund. Detta reflekterar åsikten att värdegrunden är någonting som behöver uppmärksammas parallellt med inlärningen av ämnesstoff, snarare än någon som är givet en gång för alla. I samhällsdebatten talas det exempelvis ibland om att demokratin måste återerövras av varje ny generation.

Mot bakgrund av värdegrundsbegreppet som lanserades i och med de läroplaner som kom i början av 1990-talet, har begreppet värdegrundsarbete kommit att beteckna skolans fostranspraktik i Sverige. Värdegrundsarbete handlar om att skolan ska gestalta och förmedla samt hos eleverna förankra den värdegrund som formuleras i läroplanen, det vill säga att stärka de demokratiska värdena hos eleverna, både som individer och som kollektiv.

En del svenska skolforskare föredrar att använda begreppet värdepedagogik framför värdegrundsarbete. En av fördelarna med detta begrepp är att det inte vilar på det problematiska antagandet om ett linjärt och entydigt samband mellan statliga styrdokument och reell skolverksamhet. Begreppet är heller inte fastlåst till den ”värdegrund” som formulerats i skolpolitiska styrdokument utan är öppet för alla möjliga slags värden eller etiska och politiska synsätt och är därför också sensibelt för de olika värden som lärare faktiskt gestaltar och förmedlar i skolan. Begreppet värdepedagogik slipper också att dras med de problem som är behäftade med termen värdegrund.

Begreppsproblem

Begreppet värdegrundsarbete är enligt kritiker ett problematiskt begrepp. I läroplanerna används formuleringar som ”de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på” och ”vårt samhälles gemensamma värderingar” Det skulle exempelvis handla om önskemål eller normativa uttalanden än om beskrivningar av faktiska förhållanden, trots den beskrivande språkformen. Huruvida det i samhället råder konsensus om de värden och normer som läroplanerna beskriver och huruvida folk i det svenska samhällslivet de facto lever efter dessa eller åtminstone strävar efter att leva upp till dessa är enligt kritikerna en empirisk fråga. ”Analogt kan konstateras att samhällslivet eventuellt vilar på de värden som man vill förankra hos eleverna, men det är ingalunda säkert att så är fallet”.

Kopierat från Wikipedia

4 kommentarer på “Vad menas med värdegrund

 1. Och jag som trodde att värdegrund var detsamma som åsikt, men det mesta går nog att krångla till.

  Ju mer man lär sig desto mer förstår man hur lite man vet.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s