Tråkig stämning i medierna

Det har blivit en mycket tråkig stämning på många medier idag. På Facebook och Twitter är det mest negativt dravel mot regeringen.

Enligt mig berodde den förra regeringens handlande på att man var tvingade att kohandla med riksdagens småpartier C, L och Mp. Av någon outgrundlig anledning mest med Mp.

Varför Mp har sådan makt över riksdagen och dess ledamöter är det ingen som kan ge en rimlig förklaring på.

När nu Sverige har fått en kvinnlig statsminister som styr en enpartiregering kanske det blir något lättare. För nu behöver Magdalena Andersson bara söka hjälp av de större partierna.

Kanske det lugnar ner sig i de flesta medierna då? Det är svårt att veta, då kverulanterna hela tiden hittar nya mål att sprida sin syra och okunskap på.

Så i fortsättningen avhåller jag mig från att läsa negodilernas svårsmälta klagande.

Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt så måste man se upp, sa Tage Danielsson.

Absentem laedit, qui cum ebrio litigat.

Varför ska sex vara så svårt

Lite lösa boliner om det som är så viktigt för många – Sex!

Jag har funderat på hur många i vårt land som lider av erektionsproblem, men även hur många kvinnor i Sverige som går omkring med könsvärk. Alltså osläckta lustar.

Män kan drabbas av erektionsproblem på grund av diabetes, prostatacancer samt kärl och hjärtsjukdomar. Sjukdomar som kan innebära stora psykiska problem för mannen.

Mäns sexuella problem bör tas på större allvar.

Kvinnor kan drabbas av bröstcancer och olika underlivsbesvär. Besvären gör att kvinnan drar sig tillbaka och blir ointresserad av nära samlevnad. Besvär som även de kan orsaka psykiska problem.

Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa vid gynekologisk cancer.

Hur påverkas kvinnors sexuella hälsa vid depression och ångest?

Så ser jag dagens repris av Fråga doktorn och väcker tanken till liv i frågan. Jag försöker lägga in information om hur män och kvinnor kan få ett skönt liv tillsammans.

Malena Ivarsson berättade om sina erfarenheter genom sin olika program och sidor för att hjälpa par i sina relationer. Främst kvinnor eftersom det ju ligger nära till hand.

Linda Örtengren har en Facebookgrupp som heter Den nakna coachen. Hon berättar om hur man genom stretching av sitt könsorgan kan förbättra sitt sexliv och även samlevnaden i ett förhållande.

När jag frågade Linda om man inte kan stretcha kvinnans könsorgan, sade hon att det går alldeles utmärkt, men att hon numera specialiserat sig på mäns könsorgan.

Väldigt få människor har kontroll på allt som finns att veta om sex, och de flesta har frågor som de vill ha svar på. Det är ganska vanligt att använda Google för att söka svaret, men sökningen ger inte alltid tillförlitliga svar.

Några tycker förmodligen det är pinsamt och tabu att fråga sin läkare eller sina vänner om allt de undrar över. Därför har vi i ”Må bra” ställt 10 vanliga frågor om sex – frågor som många undrar över, men få vågar ställa.

Klicka här för frågorna.

Några vet en hel del om sex och vad de gillar och inte gillar medan andra vet lite mindre. Oavsett vilket så finns det vissa frågor kring ämnet som man inte riktigt vågar fråga om men som man gärna vill veta svaret på.

Här har vi samlat 10 frågor som du säkert har undrat över.

Sexuella frågor kan dels vara väldigt spännande att diskutera kring, men de kan även vara väldigt bra om man vill ta sitt sexliv till nästa nivå. För att få bättre sex måste man kommunicera med sin partner.

99 sexuella frågor

Saknar du några sexuella frågor får du gärna skicka in dessa frågor till oss. Om vi tycker att frågan håller måttet kommer vi lägga in den i vår lista.

Det här kan vara intressant: Femton frågor om sex att ställa till din partner.

Medicinska och psykosociala konsekvenser av sexuellt våld

Ett stärkt skydd mot den sexuella integriteten.

Det finns mycket att säga om ämnet – sex, men jag stannar hör. Kanske, jag har väckt någon med mitt inlägg? Sex är en viktig del av samlivet. Sex är mer än att bara alstra barn.

Ne omittas solum ambulantem.

Avskaffa stödområdena

Avskaffa stödområdena – låt glesbygden få behålla sina rikedomar

Fastighetsskatten på vattenkraftsstationerna i Norrland, Värmland och Dalarna ger staten cirka sex miljarder per år och endast cirka 125 miljoner går tillbaka som bygdemedel efter ansökan. Låt oss anamma det norska synsättet. Skatten skall i huvudsak stanna där den uppstår, skriver fem företrädare för Landsbygdspartiet oberoende. Bild: Karin G Jonsson

En återblick i artikelarkivet. Publicerades i flera landsortstidningar. I vanlig ordning nekade de fyra stora tidningarna publicering. Med motiveringen att de får in så mycket artikelunderlag och de måste sålla.

I tid efter annan hör vi talas om stödområde A och B. Vilka är då dessa stödområden?

Kort och gott kan vi säga att stödområde A är ett av Sveriges, på naturresurser, rikaste områden. För stödområde B gäller detsamma.

Det rör sig om vattenkraft, oändliga skogar och malmfyndigheter i världsklass. Dessa tillgångar genererar enorm rikedom för hela landet.

Hur kommer det sig då att dessa två tredjedelar av Sverige betecknas som stödområden? Dessutom Sveriges rikaste två tredjedelar?

Landsbygdspartiet oberoende påstår att det hänger ihop med en gammal syn på vem som är tärande och vem som är närande. En restattityd från Sveriges stormaktstid.

Om vi vänder på resonemanget, ser det en aning annorlunda ut. Det finns områden i Sverige som inte skulle klara ett år utan de rikedomar ”stödområde A och B” skänker statskassan. Dessa klart definierade områden är i storleksordning Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Staten beskattar industrifastigheter, där naturligtvis vattenkraftsanläggningar ingår. Men även alla andra industrifastigheter beskattas av staten samt naturligtvis produktionen. Sågverk, stålverk och minsta rörelse som kategoriseras som industri. Många av dessa för Sverige viktiga industrier ligger i stödområde A och B.

Uttag av naturresurser beskattas överlag av staten.

Om vi leker med tanken att de ”tärande” stödområdena A och B behåller det staten beskattar avseende ovan nämnda rikedomar och sänder ”överskottet” till statskassan. Vad händer då? Det är en intressant tanke.

För de vedertagna stödområdena A och B skulle det innebära utveckling och inflyttning. En lands- och glesbygd som börjar leva på riktigt igen.

För Sveriges fyra största städer skulle det betyda svårigheter att bekosta deras infrastrukturprojekt och andra kostnader som har med storstäder att göra.

Bara fastighetsskatten på vattenkraftsstationerna i Norrland, Värmland och Dalarna ger staten cirka sex miljarder per år och endast cirka 125 miljoner går tillbaka som bygdemedel efter ansökan. Låt oss anamma det norska synsättet. Skatten skall i huvudsak stanna där den uppstår.

Ibland måste vi vända på perspektivet för att hamna rätt i debatten. Framför allt, ta bort den nedsättande benämningen ”stödområde”.

Magnus Malmsten, Michael Bonnier, Ann-Sofi Haglund, Peter Johansson och Curt Carlström, Landsbygdspartiet oberoende, Norrtälje.

Debattinlägget i sin helhet här.

Plenus venter non studet libenter.

Patientens ställning måste stärkas

Bild från Haema – pågående projekt

Från Blodcancerförbundets medlemstidningen Haema 4 – Ledare

Patientens ställning har inte förbättrats sedan patientlagen infördes enligt en ny rapport från myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Försämringar har snarare skett inom områdena tillgänglighet, information och delaktighet. De alltjämt långa köerna inom vården är också en av de allvarliga bristerna.

Den nya rapporten ”En lag som kräver omtag, Uppföljning av patientens genomslag, medför en fördjupning om valfrihet” baseras på en webundersökning som genomförts bland cirka 9’500 patienter av myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Undersökningen har stora likheter med de enkätundersökningar om patientlagen som genomfördes av samma myndighet år 2014 och 2016. Vårdanalys har även intervjuat företrädare för olika patient- och medlemsorganisationer.

Efter drygt sex år från patientlagens genomförande konstateras fortfarande stora brister i vårdens tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och samordning. Lägst måluppfyllelse ses bland patienter som blir remitterade till specialistvården, vilken enligt vårdgarantin ska ske inom 90 dagar. Även om pandemin sannolikt haft en viss negativ påverkan, ser myndigheten få tecken på förbättringar. Vårdanalys lyfter ett flertal viktiga förklaringar till resultaten. Strategier saknas för att möta intentionerna på alla plan. Samtidigt saknas kultur inom hälso- och sjukvården som verkar för att stärka patientens ställning.

Vårdanalys rekommendation till regeringen är att förtydliga patientlagen vad gäller vem som bär ansvaret för lagens efterlevnad samt dess innehåll. Myndigheten anser att regeringen och IVO, Inspektionen för vård och omsorg, bör förstärka tillsynen och ansvarsutkrävandet. Huvudmännen bör vidare ställa tydliga krav på incitament till vårdgivare att uppfylla skyldigheterna i lagen.

Resultatet av rapporten bekräftas delvis av Blodcancerförbundets medlemsundersökning, som genomfördes av Novus 2020, där 66 procent av de tillfrågade ansåg sig fått vara delaktiga i beslut rörande den egna behandlingen. 55 procent har fått information om olika behandlingsalternativ medan endast 20 procent har givit förslag på egen behandling.

För upplevelse av delaktighet i vården krävs patientinvolvering både på individ- och systemnivå. I förra numret av Haema beskrev jag en mycket välstrukturerad arbetsprocess som används av NICE, Nationa Institute for Health and Excellence, Storbritannien, för delaktighet på systemnivå. Tyngdpunkten ligger på involvering av utbytbara expertpatienter och patientföreträdare från patient och ”brukarorganisationer” med möjlighet att bifoga en skriftlig inlaga som redovisas öppet i samband med beslut. Där har patientorganisationer också möjlighet att begära omprövning av ett fattat beslut genom att åberopa ny evidens.

En högre grad av delaktighet på individnivå kan uppnås genom personcentrerad vård. Nyckelbegrepp inom personcentrerad vård är partnerskap, patientberättelser och dokumentation. Personcentrerad vård strävar efter en vårdrelation som bygger på partnerskap mellan behandlare och patient. Inriktningen syftar till att ”patienten” först och främst ses som en person med unika behov, erfarenheter och mänskliga resurser. Patienten tillskrivs både rättigheter och ansvar när det gäller den egna vården. Vården planeras i samförstånd med patienten.

Att lyssna på patientens berättelse om sitt tillstånd är en förutsättning för personalcentrerad vård. Vård, rehabilitering och omsorg planeras gemensamt med hälsoprofessionen. En överenskommelse dokumenteras i en hälsoplan som innehåller mål och strateger för genomförande med kort- och långsiktig uppföljning.

Personcentrerad vård fokuserar på individens resurser och innebär en övergång från att patienten är en passiv mottagare av medicinska insatser till en patient som aktivt deltar i planering och genomförande av den egna vården.

Att som människa med vård- och omsorgsbehov få vara i centrum så långt det är möjligt och inkluderas i alla vårdbeslut. leder till bättre egenvård, bättre följsamhet till medicinering och bättre samarbete mellan vårdgivare. Samhällets resurser kan användas mer effektivt, vårdtiden på sjukhus kan förkortas när patienter känner sig tryggare och medicinska komplikationer minskar.

För att Sverige ska vara en ledande Life Science-nation och inom framkant för medicinsk utveckling, krävs en tydlighet i hur forskning, innovation och patienters snabba tillgång till nya innovativa behandlingar hänger ihop. Men patientens ställning behöver också stärkas genom en patientlag med uttalade patienträttigheter. Delaktighet måste säkerställas genom patientinflytande både på individ- och systemnivå och att patienter får möjlighet att göra egna val utifrån individens egna preferenser.

Lise-lott Eriksson
Ordförande, Blodcancerförbundet

Bene diagnoscitur, bene curatur.

Tänderna tillhör våra kroppar

Ursäkta mitt evinnerliga tjat!

Jag framhåller ständigt, och kommer att göra så fram till valet, att tänderna tillhör våra kroppar och skall därför inlemmas i högkostnadsskyddet för de kroppsliga åkommorna. Sverige har råd med det. Basta!

Som jag har förstått det och som jag fortfarande förstår det, så har majoriteten av ledamöterna i Sveriges riksdag uttagbara tänder, eftersom de inte vill att vi svenska medborgare ska kunna gå till tandläkare för att ha en bra tandhälsa.

Vad jag kan förstå så är det inte seriösa tandläkare som bromsar i fråga om högkostnadsskydd, utan det är de mindre seriösa månglarna som är mot behandling under högkostnadsskyddet. För jag förmodar att det kryper i skinnet på de oseriösa månglarna, bara vid tanken på att bli kontrollerade.

Här under några tidigare inlägg i högkostnadsskyddsfrågan:

Om högkostnadsskydd vid tandvård

Äldres munhälsa en tickande bomb

Politikers triage av alla fattiga

Skrivandets vedermödor

Svar från Stefan Löfven

Bona valetudo melior est quam maximae divitiae.

Tänk på vilka du kryssar 2022

Om ni svenska medborgare vill se ett ökat armod och en ökad misär i Sverige? Om ni inte vill se ett än mer avvecklat Sverige? Då bör ni nog tänka er för mer än en gång på vilka ni ska lägga er röst.

Den 16 juni 2009 fattade högern ett ödesdigert beslut om att låta värnplikten i Sverige vila i fredstid, vilket trädde i kraft den 1 juli 2010. Att ”värnplikten blev vilande” medförde att man i praktiken avskaffade värnpliktsförsvaret och ersatte detta med ett yrkesförsvar.

De sista som kallades in i värnplikt 2010 ryckte ut från grundutbildningen i mitten av 2011. Emellertid blir de som genomför den nya frivilliga grundutbildningen krigsplacerade som värnpliktiga även i de fall de inte anställs i Försvarsmakten.

(Den 2 mars 2017 meddelade S att värnplikten återinförs från och med 1 juli 2017. Enligt regeringsbeslut i december 2014 kan krigsplacerade värnpliktiga inkallas till repetitionsutbildning, något som också tillämpats.)

Lite historik

År 2012 såldes tio helikoptrar, ”som kallades fyra” inom försvaret, till ett amerikanskt företag. Prislappen var 13,4 miljoner kronor. Bara något år innan avvecklingen av två helikoptermodeller renoverades flera exemplar av både helikopter tio och helikopter fyra för totalt hundratals miljoner kronor, bland annat inför användning i Afghanistan och Nordic Battlegroup.

De borde använts för bland annat brandbekämpning!

Flera personer med insyn i helikopterfrågan som Ekot talade med, är kritiska till statens hantering av sådan här utrustning.

Några av dem lyfter bland annat att helikoptrarna, i stället för att säljas billigt hade kunnat komma till användning hos civila myndigheter, exempelvis för brandbekämpning eller sjöövervakning.

Nästa skattesänkning, för rika.

Med nästa veckas budgetförslag (18 sept 2013) har regeringen Reinfeldt kommit upp i årliga skattesänkningar på 140 miljarder kronor netto sedan 2007.

I valet 2002 minskade stödet för Moderaterna kraftigt, de borgerliga partierna förlorade valet och Bo Lundgren tvingades avgå. En viktig orsak, enligt många bedömare, var de stora fokus på de 130 miljarder som Lundgren tänkte sänka skatterna med över två mandatperioder.

Regeringen ger mest till höginkomsttagare

Regeringen M, har hävdat att det främst är låg- och medelinkomsttagare som gynnas av deras politik.

Med hjälp av SCB har vi beräknat hur M-regeringens mest betydelsefulla reformer påverkar de disponibla inkomsterna. Våra resultat:

• Både räknat som disponibel inkomst per hushåll samt som ekonomisk standard så får både låg-, medel och höginkomsttagare ungefär lika stor procentuell ökning av sin inkomst.

• Både räknat som disponibel inkomst per hushåll samt som ekonomisk standard är ökningen i kronor störst för höginkomsttagare.

• Ju högre inkomst eller ekonomisk standard hushållet respektive personen har – desto större inkomstökning räknat i kronor till följd av regeringens reformer.

• De 50 procent av hushållen som har lägst inkomster har i genomsnitt fått 11 616 kr i ökad disponibel årsinkomst per hushåll till följd av de analyserade reformerna. De 50 procent av hushållen som har högst inkomster får i snitt 43 530 kr.

• De 50 procent av hushållen som har lägst inkomst delar sammanlagt på 21 procent av den totala inkomstökningen. De 50 procent av hushållen som har högst inkomster får sammanlagt 79 procent av inkomstökningen.

• Ett annat sätt att beskriva denna fördelningsprofil är att medan de trettio procenten rikaste har fått 58,9 procent (nästan 6 av 10 kronor) delar de 70 procent med lägst inkomst på 40 procent av totala inkomstökningen.

• Den tiondel av hushållen som har högst inkomster delar på lite mer än en fjärdedel av hela inkomstökningen. Den tiondel av hushållen med lägst inkomster delar på en procent.

Resultatet gav högre arbetslöshet

Merparten av regeringens reformer har motiverats utifrån att det skulle skapa arbetstillfällen. Sedan 2006 har andelen arbetslösa stigit och andelen sysselsatta efter en lång svacka precis återvänt till den nivå som rådde då Alliansregeringen tillträdde. Detta måste beskrivas som anmärkningsvärt med tanke på de omfattande sänkningarna av skatter och ersättningar vid arbetslöshet och sjukdom som regeringen genomfört sedan 2006.

Mindre resurser till offentlig välfärd

Regeringen har även hävdat att trots stora skattesänkningar så har offentlig sektors ekonomiska resurser inte minskat. Detta stämmer inte. Med hänsyn till utvecklingen av kostnader och befolkningens storlek har den offentliga sektorns totala ekonomiska resurser minskat med ca 10 procent eller lite mer sedan 2006.

Reinfeldt vägrade öppna sitt eget hjärta

Fredrik Reinfeldt vädjar till svenska folket att öppna sina hjärtan för flyktingar. Själv sa han som kommunpolitiker i Täby nej till att teckna avtal om flyktingmottagande. Täby hänvisar till bostadsbrist. Kommunen har i dag 750 färre hyreslägenheter än 1998 på grund av att Fredrik Reinfeldt beslutade att sälja det kommunala bostadsbolaget.

Fredrik Reinfeldts valutspel ifrågasätts nu exempelvis reses frågan varför inte de moderatledda kommunerna ”öppnar sina hjärtan” för fler flyktingar. Reinfeldt förklarar detta med att det saknas hyresbostäder i dessa kommuner.

Ni ska då veta att det som skedde i Täby, sker i alla kommuner styrda av högerpartiet M idag.

Lista över kommun- och regionstyren i Sverige 2018–2022.

Lägg märke till att Mp lierar sig med vem som helst, bara för att får del av makt! Det enkom för att sänka Sverige och Sveriges kultur och samhälle till en nivå lägre än medeltiden.

Hösten 2021 fick Sverige två kvinnliga statsministrar. Förs en under några timmar, sedan en under fortsättningen fram till valet 22022-09-11. Kvinnan och statsministern heter Magdalena Andersson.

Det har klagats på ”gårdagens regering” i tid och stund. Idag har Sverige en enpartiregering med en duktig kvinnlig statsminister. Hon behöver därmed inte kohandla med minoritetspartier för ett bättre Sverige. Kanske att högerns ”kärringgnäll” upphör ett tag nu?

Den som har minnet i behåll, kanske minns Anna Lindh? Troligen Sveriges första statsminister, om hon fått leva.

Trots mina politiska krumbukter under tid, är jag fortfarande för demokrati och mot totalitär kapitalism.

Concordia civium murus urbium.

Alla borde ha dokumenterade meriter

Bild och text från Björn Ranelid (officiell)

En människa som har ett förstorat hjärta lever med en risk att dö som en följd därav, men en politiker bör ha plats i sitt hjärta för alla och envar som bor i landet och det gäller även de minsta, svagaste och mest utsatta människorna.

Alla politiker borde trotsa den medicinska vetenskapen och medvetet och avsiktligt sträva efter att få och bevara ett förstorat hjärta, men det skulle inte synas vid undersökning med ultraljud och annan röntgen.

Det vilar en bräcklig hängbro över djupa vatten mellan lögn och sanning och varje gång en politiker talade falskt så borde han eller hon falla ner från den svajande bron. En folkvald person som förråder sanningen sviker också medborgarna som lagt sina röster på vederbörande.

Koldioxiden är lika viktig som vatten och solsken på Jorden. Om det inte hade funnits koldioxid på Jorden, så hade djur och växter inte kunnat leva här. Så lyder en orubblig sanning.

Du och jag och alla individer andas in syre i luften och sedan avger vi koldioxid. Den ökande halten av koldioxid i luften har bidragit till att skördarna av spannmål och andra grödor har ökat med fyrtio procent på tjugor år.

En politiker måste vara ärlig, bildad, beläst, intelligent i olika avseenden och törsta efter sanning, kunskap och visdom. En människa som utger sig för att påverka sin nästa borde vara sällsynt klok och studera många ämnen och läsa böcker och inte sky naturvetenskap, teknik, teologi och litteraturhistoria.

Ställ frågor i litteratur, fysik, klimatlära, matematik, biologi, geografi och historia till främst unga kvinnor som tjänar stora summor pengar på att vara så kallade påverkare. Ni vet att jag vägrar att använda det engelska ordet. Vad vet och kan de egentligen om allt som är av stor betydelse och vikt för mänskligheten och Jordens framtid? Ställ dem ömsint mot väggen.

Bertil Ohlin var professor i nationalekonomi och tillika ordförande i dåvarande Folkpartiet. År 1977 tilldelades han Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till minne av Alfred Nobel. Begrunda den meningen och tänk på våra svenska politikers meriter och kompetenser inom vetenskap, kultur och humaniora.

Den brittiske premiärministern Winston Churchill tilldelades Nobelpriset i litteratur år 1953 och det grundade sig främst på hans talekonst. Betänk denna sanning när ni jämför med svenska statsministrar de senaste trettio åren.

Den franske presidenten Charles de Gaulle skrev flera böcker i eget namn och han var mycket bildad och beläst och kunde diskutera och utbyta tankar med filosofer, framstående författare och vetenskapsmän.

Den svenska kulturministern har även idrotten inom sitt ansvarsområde. Hon måste bevisligen vara oerhört bildad, beläst och kunna argumentera och ha ett briljant språk i skrift och tal. Dessutom måste hon vara väl insatt i allt som handlar om idrott.

Hon skall ha dokumenterade meriter inom sitt område som statsråd i den svenska regeringen. Idrotten är Sveriges största folkrörelse och den bör ha en egen minister och ett eget departement.

En politiker som har ansvar för energi och frågor i klimatläran måste klara av att debattera med kärnfysiker, meteorologer, naturforskare och marinbiologer.

En alarmist och agitator som talar sig varm för katastrofer på Jorden som en följd av människans handlingar måste veta att jordbävningar, tsunamier, vulkaner och orkaner är bortom människans ansvar och att dessa sker på naturens egna villkor. Det fanns inga bilar och flygplan i reguljär trafik på 1800-talet.

Matematiken och fysiken i sig ljuger aldrig och det borde vara förbjudet för alla politiker att ljuga och tänk på den amerikanske presidenten när han svär trohetseden till sitt land och håller handen på hjärtat.

Så borde även en nyvald svensk statsminister göra, nämligen lägga handen på sitt förstorade hjärta och svära eden att hon eller han lovar att hålla sig till sanningen.

Björn Ranelid, lördagen den åttonde januari år 2022.

Ubi fumus, ibi ignis.

Om Annika Dahlqvist

Jag lägger in detta meddelande för att visa hur livsmedelsindustrins och läkemedelsindustrins riskkapitalister och ”professorer” vill få oss att missbruka deras livsfarliga mediciner. Mediciner vilka människor som överäter socker och kolhydrater tros behöva för sin överlevnad.

Om Annika.

Jag har varit läkare, specialist i allmänmedicin. Jag bor i Njurunda, Sundsvall.
(Tillägg 200617: Våren 2020, när jag hade varit pensionär i flera år, hade det kommit in flera anmälningar mot mig till IVO, med yrkande om att återkalla min läkarlegitimation. Det senaste var väl att jag hade rekommenderat C-vitamin mot Covid-19! Jag ansökte då till Socialstyrelsen om att få min legitimation frivilligt indragen, för att  förekomma tvångsindragning)

Hösten 2004 upptäckte jag hur lågkolhydratkost hjälpte mig både mot övervikt och ohälsa.

Jag hade lidit av tarmkatarr (IBS), magkatarr och matstrupskatarr. Fibromyalgi, utmattningsdepression, sömnproblem, snarkning, irritabel blåsa var andra hälsoproblem jag hade lidit av. Alla dessa krämpor eller sjukdomar  försvann ganska fort sedan jag minskat på kolhydraterna och ökat på naturligt fett.

Jag förstod att dessa mekanismer också borde kunna gälla många andra människor, och började därför sprida mina erfarenheter via mailkontakter, insändare i tidningar och spridande av mitt kostprogram. Hösten 2005 startade jag min första blogg på Passagen. Där har jag skrivit tusentals blogginlägg om LCHF, och även länkat till många sammanställningar om vetenskap, hälsovinster etc.

Sedan maj 2011 har jag skrivit denna blogg på WordPress. Detta mest för att jag irriterades av den reklam som Passagen lade in på bloggarna, för att finansiera vårt gratisskrivande (och kanske själva tjäna en hacka på verksamheten?).

De senaste åren har varit omtumlande för min del. 2007-2009 blev jag alltmer uppmärksammad i media för mitt kostbudskap. Jag förlorade mitt arbete på Njurunda Vårdcentral, i november 2006, pga att mitt kostbudskap inte låg i linje med myndigheternas.

16 jan 2008 godkände Socialstyrelsen lågkolhydratkost, och bedömde att den var ”I enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag åkte land och rike kring och höll föreläsningar om LCHF. Jag skrev flera böcker om LCHF.

Hösten 2009 blev det emellertid en vändning då jag argumenterade emot den massvaccination mot svininfluensa som drogs igång då. Detta startade ett häftigt mediadrev mot mig, eftersom media trodde att vaccinationen var livsviktig. Min stjärnstatus sjönk. Jag blev avstängd från att arbeta på Primärvårdsjouren i Landstinget Västernorrland eftersom jag ansågs vara en farlig person.

Men LCHF-budskapet överlevde, pga sin egen kraft för hälsa och viktkontroll, och andra LCHF-företrädares aktiviteter.

Sedan det visade sig att jag hade rätt i fråga om massvaccinationen (pga att många barn och unga drabbades av narkolepsi efter vaccinationen) fick jag åter arbete, och tjänstgjorde från maj 2011 på Stöde hälsocentral, och från april 2012 på Hälsocentralen Centrum i Sundsvall.

I maj 2015 gick jag i pension, vid 66 års ålder.

”Kostetablissemanget” bestående av kostprofessorer och nutritionister har de senaste åren gått till förbittrad motattack mot LCHF, som vänder upp och ner på deras fettsnåla kolhydratrika kostmodell, som varit förhärskande i 40 år, stödd av den livsmedelsindustri och läkemedelsindustri som tjänar pengar på den.

”Kostprofessorerna” Mai-Lis Hellénius, Claude Marcus och Stephan Rössner vilka varit livsmedels- och läkemedelsindustrins främsta ”tempelriddare”.

Fas est ab hoste doceri.

Jag är full av huvudbrus

Ett första funderande inlägg på det nya året. Gott nytt år!

Jag måste bara få uttrycka skam över svenska medborgare som vurmar för individer som har tagit sig genom hela Europa – med papper som visar deras identitet. Inte alltför få med flyg.

När de kommer till Sverige saknar de alla former av papper på sin identitet. Dessutom saknar de pengar att betala med. Deras betalning sköts då av skattepengar från fattiga pensionärer. (”Vad får jag för mina skattepengar?”)

I sin erbarmliga naivitet saknar vurmarna förståelse för att mer än trehundratusen (300’000) svenska medborgare knappt har mat för dagen. Bland dem ensamstående kvinnor med barn – och dyr hyra.

De naivistiska vurmarna missar då att svenska medborgare som vigt ett helt arbetsliv åt landet Sverige, nu belönas med en pension som kanske och i bästa fall räcker till en svindyr hyra i ett avreglerat bostadsområde.

Att gå till tandläkare är långt utanför deras ekonomiska förmåga. Kanske att ett läkarbesök kan ske om det är akut och livet hänger på en lös tråd. Men att sedan hämta ut sin medicin ligger utanför de här fattiga människornas ekonomiska förmåga.

Nä, ni naiva vurmare! Jag är mycket besviken på er. Ni ser bara individer från främmande land och skiter i hur den egna befolkningen har det.

Med er syn på alla främlingar i landet Sverige, förstår i alla fall jag, varför Sverige ser ut som det gör idag, med våld, våldtäkter och bestialiska mord.

Jag har en dröm!
– att alla brottslingar med eller utan identitet, deporteras till det land de lämnade innan de ”landsteg” i Sverige.

Jag har en dröm!
– att vi svenska medborgare hjälper människor i nöd, men avvecklar individer som bara suger på den smarriga karamellen – Sverige.

Tack för ordet.

Beatus, qui prodest, quibus potest.